Ben Mankiewicz Intro - Viva Zapata! (1952)

Ben Mankiewicz introduces Viva Zapata!, 1952.