Ben Mankiewicz Intro - The Girl Said No (1930)

Ben Mankiewicz introduces The Girl Said No, 1930.